Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Gabriela Morawiec

Kancelaria Komornicza, ul. Gajowa 36/5,Wrocław, 50-519 Wrocław

tel. 713397321 / fax. 713397266 www.komornikmorawiec.pl

Sygnatura: KM 2742/16   

Wszelkie informacje w sprawie nieruchomości  można uzyskać po adresem email: nieruchomosci@komornikmorawiec.plOBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

WR1K/00283923/3


             Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Gabriela Morawiec na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-11-2017 o godz. 11:00w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu z siedzibą przy ul.Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 133,  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: Stopczyńska Małgorzata, położonej przy Kasztanowa 13,Mnichowice,  55-020 Żórawina, dla której SĄD REJONOWY WROCŁAW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCHprowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00283923/3.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

nieruchomość gruntowa, działka nr 120/6, AM-1, obręb Mnichowice, gmina Żórawina. Księga wieczysta nr WR1K/00283923/3. Powierzchnia działki- 0,1099 ha. Nieruchomość usytuowana w sąsiedztwie działek zabudowanych i niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, zlokalizowanych przy ul. Kasztanowej w Mnichowicach, gmina Żórawina. Działka ma kształt prostokąta, przylega do działki niezabudowanej, jest działką drugą od ulicy Kasztanowej, o powierzchni 1099 m2. Dojazd na działkę odbywa sie od ulicy Kasztanowej wydzielonym pasem gruntu, pomiędzy działkami 120/4 iz zabudowaną 123/6. Aktualnie działka jest porośnięta chwastami i dostępna jest dla ruchu pieszego. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest jako grunty orne R, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego -MN- przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Istnieje możliwość uzbrojenia działki w wodę i energię elektryczną. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w odległości 8 km od granic miasta Wrocławia ( dzielnica Ołtaszyn). Akta postępowania będą dostępne w Sądzie od dnia 10 listopada 2017 r.WARUNKI  LICYTACJI

Suma oszacowania wynosi 85 000,00 zł
Cena wywołania jest równa 3/4sumy oszacowania i wynosi 63 750,00 zł
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 500,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 02102052260000610203599081.  Dokonując wpłaty należy w tytule podać sygnature akt oraz wskazać dane pozwalające na identyfikację wpłacającego.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Po uzgodnieniu telefonicznym w ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz akta postępowania egzekucyjnego po wszcześcniejszym uzgodnieniu telefonicznym  w kancelarii komornika. Organ egzekucyjny nie będzie podejmował czynności okreslonych w art. 814 kpc ( tj. otwarcia lokalu)  w przypadku nieudostępnienia przedmiotowego lokalu przez dłużnika.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Gabriela Morawiec

Art. 999. § 1. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności przenosi własność na nabywcę i jest tytułem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa własności w katastrze nieruchomości oraz przez wpis w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów. Prawomocne postanowienie o przysądzeniu własności jest tytułem wykonawczym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomości i opróżnienia znajdujących się na tej nieruchomości pomieszczeń bez potrzeby nadania mu klauzuli wykonalności. Przepis art. 791 stosuje się odpowiednio.

Art. 993. § 1. Jeżeli przybicie nie następuje niezwłocznie po ukończeniu przetargu, sąd na wniosek licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, może, w wypadku gdy zarządcą jest dłużnik, odjąć mu zarząd i ustanowić innego zarządcę.

§ 2. Po przybiciu sąd wyda zarządzenie, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, na wniosek nabywcy lub uczestnika postępowania. Nabywca może być na własne żądanie ustanowiony zarządcą, jeżeli oprócz rękojmi złożył w gotówce nie mniej niż piątą część ceny nabycia albo jeżeli do tej wysokości przysługuje mu prawo zaliczenia swej wierzytelności na poczet ceny nabycia.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego


Powrót