Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Dariusz Matoszko

Kancelaria Komornicza 71-207 Szczecin, ul. Łukasińskiego 24

tel.: 0914886667, fax: 0914886669, www.komornik-szczecin.pl, email: kancelaria@komornik-szczecin.pl

konto: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 68 1090 1900 0000 0001 1008 0778

Sygn. akt Km 1937/15

Szczecin, dnia 2018-04-12

w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 1937/15

Wasz znak : 07-010-116375000122Uwaga : Zmiana godzin urzędowania kancelarii. Wpiątki kancelaria przyjmuje od godziny 07:30 do 14.00.
Pozosta
łe dni urzędowania pozostająbez zmian.

*8018041200155*


O B W I E S Z C Z E N I E


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Dariusz Matoszko zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu25 maja 2018 r. o godz. 10:00w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, Wydział IX Egzekucyjny, przy pl. Żołnierza Polskiego 16, Szczecin w sali nr136odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu niemieszkalnego - garażu numer 51,położonego w miejscowości Szczecin, przy ulicy Grota Roweckiego - Kutrzeby, bud. 49, dz. 12/97 i 12/116 (budynek garażowy 9 - boksowy, w obrębie ulic Kutrzeby, Grota-Roweckiego i Grota-Roweckiego 14D w Szczecinie),znajdującego się w zasobach Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, brak księgi wieczystej, a przysługującego dłużnikowi:Mariusz Pietkiewicz.

Powyższa prawo zostało oszacowane na kwotę: 31.818,00(trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemnaście złotych i 00/100 groszy). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowaniatj. kwotę: 23.863,50(dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote złotych i 50/100 groszy).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.3.181,80 zł(trzy tysiące sto osiemdziesiąt jeden złotych i 80/100 groszy). Rękojmia może zostać złożona w gotówcelub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: Bank Zachodni WBK SA 1 O. w Gorzowie Wielkopolskim 68 1090 1900 0000 0001 1008 0778 (ze wskazaniem, że wpłata dotyczy rękojmi na przetarg ww. nieruchomości). Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy komornika - uznanie na rachunku komornika musi nastąpić w dniu poprzedzającym licytację.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed licytacją, po uprzednim skontaktowaniem się z biurem komornika pod nr tel. 091 4886667, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły (art. 976 § 1 k.p.c.).Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia (art. 977 k.p.c.).Nabywca nie może żądać unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomości lub przedmiotów razem z nią nabytych (art. 971 k.p.c.).Komornik Sądowy

Dariusz Matoszko


1. Określenie przedmiotu i zakresu wyceny.

Przedmiotem wyceny jest udział 1/1 części w ograniczonym prawie rzeczowym - spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu niemieszkalnego nr 51 - garażu o łącznej powierzchni użytkowej 12,90 m2 wg. PN-70/B-02365, po posadzce 17,00 m2. Przedmiotowy lokal znajduje się na parterze w zawartym kompleksie garażowym, położonym 
w Szczecinie w obrębie ulicy Tadeusza Kutrzeby, Stefana Grota Roweckiego i Stefana Grota Roweckiego 14D na działkach nr 12/97 i 12/116 w obrębie ewidencyjnym nr 0074 Pogodno.

2. Stan techniczno – użytkowy budynku niemieszkalnego w Szczecinie przy  ul. Tadeusza Kutrzeby, Stefana Grota Roweckiego i Stefana Grota Roweckiego 14D.

Jest to budynek niemieszkalny w zabudowie wolnostojącej, parterowy, bez podpiwniczenia tworzący zwarty kompleks 10 garaży, wchodzący w skład większego kompleksu garażowego, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, położony 
w Szczecinie ul. Tadeusza Kutrzeby, Stefana Grota Roweckiego i Stefana Grota Roweckiego 14D. Budynek został wybudowany w latach 70 XX wieku. Stan budynku:
- fundamenty wykonane jako betonowe wylewane na mokro w stanie dobrym,
- ściany i ścianki działowe murowane w stanie technicznym dobrym,
- ścianki działowe wykonane jako murowane w stanie technicznym dobrym,
- stropodach prefabrykowany żelbetonowe z pokryciem papą w stanie dobrym,
- stolarka okienna - brak,
- elewacja w stanie dobrym – tynk cementowo – wapienny pomalowany farbą.

Ogólny stan budynku oceniam jako dobry.

3. Stan techniczno – użytkowy lokalu niemieszkalnego garażu nr 51 – jako ograniczone prawo rzeczowe – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu niemieszkalnego.

Lokal niemieszkalny – garaż, będący przedmiotem wyceny jest w dobrym tanie techniczno – użytkowym.

Stan lokalu:
-  posadzka betonowa zacierna, oblicowana powłoką nieprzemakalną stan dobry,
-  ściany i sufity tynk cementowo – wapienny pomalowany farbą emulsyjną stan dobry,
-  w jednej ze ścian znajduje się okienko wentylacyjne,
-  stolarka drzwiowa brama rozwiera stalowa w stanie dobrym. 

Lokal jest wyposażony w instalację:
- energię elektryczną z siec zewnętrznej z licznikiem energii elektrycznej.

Lokal niemieszkalny – garaż obecnie nie jest użytkowany przez dłużnika. Szkic inwetaryzacyjny lokalu przedstawia załącznik do opinii.

4.  Stan zagospodarowania i otoczenia przedmiotu wyceny.

Przedmiot wyceny położony jest w pośredniej części miasta w zachodniej części 
w średniej zabudowie mieszkaniowej, składającej się generalnie z dużych budynków wybudowanych w latach 70 i 80 XX wieku – dojazd do nieruchomości z ulicy Kutrzeby i Grota Roweckiego - lokalizacja dobra. Budynek uzbrojony jest 
w media obejmujące: energię elektryczną. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi zabudowa o charakterze dużych budynków mieszkalnych, typowa zabudowa z lat 70-80. Dalsze otoczenie przedmiotu wyceny to również tereny zurbanizowane. Nie stwierdzono wpływu niekorzystnych czynników środowiskowych, które utrudniał by bądź też miały zasadniczy wpływ na użytkowanie przedmiotu wyceny zgodne  z przeznaczeniem. 

Powrót