Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach

Bernadeta Brzóska

Kancelaria Komornicza, Franciszkańska 32, Katowice, 40-728 Katowice

tel. 327821030 / fax. 327821030

Sygnatura: KM 899/16

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Bernadeta Brzóska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu :
                                                        18 października 2018 r. o godz. 09:00
                     w sali nr 14 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się:

                                                           P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości oznaczonej jako prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz budynki i budowle stanowiące odrębną nieruchomość położonej w Katowicach, przy ul. Księdza Majora Karola Woźniaka 15 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach pod nr KA1K/00064509/6. Nieruchomość stanowi własność dłużników we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej.

Teren nieruchomości stanowią 4 działki gruntu o numerach geodezyjnych o łącznej powierzchni 11661 m². Działka nr 1629/18 jest zabudowana budynkami magazynowymi: magazynowym 3- kondygnacyjnym, wiaty oraz magazynowym o konstrukcji żelbetowej. Działka nr 1647/18 jest zabudowana budynkiem zabytkowej portierni. Działki nr 1682/18 i 1699/18 nie są zabudowane. Dojazd do nieruchomości możliwy od drogi dojazdowej z ulicy Woźniaka. Stan techniczny budynku magazynowego z częścią biurową dobry, standard użytkowy dobry. Budynek wiaty to budynek parterowy, niepodpiwniczony. Stan techniczny średni, standard użytkowy przeciętny. Budynek magazynowy to budynek parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji żelbetowej. Stan techniczny średni, standard użytkowy przeciętny. Budynek zabytkowej portierni wpisany został do rejestru zabytków. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowany z cegły. Stan techniczny budynku pogorszony budynek wymaga remontu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8.129.000,00 zł ( osiem milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100). Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według 23% stawki podatkowej, w związku z czym wartość nieruchomości wynosi  9.998.670,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100) jest to kwota brutto uwzględniająca 23% podatek VAT w kwocie 1.869.670,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 7.499.002,50 zł (jest to kwota brutto uwzględniająca 23% podatek VAT w kwocie 1.402.252,50 zł)  (siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwa złote 50/100).
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 999.867,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt  dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100) najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub na rachunku bankowym komornika nr 06 1050 1214 1000 0022 6583 0857 ING Bank Śląski S.A. w Katowicach oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty. Rękojmię złożyć można także w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.


Nieruchomość stanowiącą przedmiot licytacji oglądać można w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim uzgodnieniu terminu z zarządcami nieruchomości, którymi są dłużnicy. Operat szacunkowy sporządzony dla w/w nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta egzekucyjne wraz z operatem szacunkowym przeglądać można w terminie dwóch tygodni przed wyznaczonym terminem licytacji od poniedziałku do piątku w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach ul. Francuska 70a pod sygn. akt I Co 104/18.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia - art. 977 kpc.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Bernadeta Brzóska


Powrót