Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie

Adrian Golibroda

Kancelaria Komornicza, Armii Krajowej 1/3, Częstochowa, 42-200 Częstochowa

tel. 343689861 / fax. 343989863

Sygnatura: Km 3587/18

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Adrian Golibroda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-09-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie z siedzibą przy , 42-200 Częstochowa, pokój 22, odbędzie się pierwsza licytacja  celu zniesienia współwłasności nieruchomości zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 17.10.2018r. sygn. akt VI Ca 988/17. Dla lokalu nie jest urządzona księga wieczysta.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny LM 20 położony na I piętrze w budynku nr 6 składający się z: pokoju z wydzielonym wc o łłącznej powierzchni 21 m2 wraz z pomieszczeniem przynaleznym komórka gospodarczą zlokalizowaną w budynku nr 6 o powierzchni 10,00 m2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej 0,010455

Suma oszacowania wynosi 50 060,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 545,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 006,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

 Rękojmię należy  uiścić  na konto komornika:
ING Bank Śląski SA Oddział w Częstochowie 31 10501142 1000 0092 5209 7978 rękojmia wina zostać zaksięgowana  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W Celu osobistych  oględzin nieruchomości można telefonicznie skontaktować się z zarządcą nieruchomości: tel 510110718

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
12.09.2019 - 26.09.2019 10:00 - 15:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Częstochowie Dąbrowskiego 23 Cze

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Adrian Golibroda