Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujące z nami firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
STREFA DLA KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Adam Tuszyński Kancelaria Komornicza nrXIVw Krakowie
30-682 Kraków,ul. Spółdzielców 3   NIP: 6252311228
( 532268037 + kancelaria@krakow.komornik.pl www.krakow.komornik.pl
RACH. BANKOWY KOMORNIKA: 56160010551836733990000001 Bank BNP Paribas S.A.
SYGN. AKT
Km 110/21
Kraków,dnia 13.09.2022
*1022091300179*


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Adam Tuszyński Kancelaria Komornicza nr XIV w Krakowie na podstawie art. 867 kpc oraz art. 8796 kpc w zw. z art. 8791 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:


od dnia 23.11.2022 r. o godz. 12:00
do dnia 30.11.2022 r. o godz. 12:00


odbędzie się  pierwsza licytacja ruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu elicytacje.komornik.pl


Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:

L.p. 1

Opis licytowanej ruchomości: 
Kolekcja 26 sztuk złotych monet składająca się z:
Trzy sztuki monet: awers Polska 200 złotych, rok 2009, rewers: 180 lat Bankowości Centralnej w Polsce
Trzy sztuki monet: awers Polska 200 złotych, rok 2008, rewers: XXIX Letnie Igrzyska Olimpijskie, Pekin 2008
Trzy sztuki monet: awers Polska 200 złotych, rok 2009, rewers Historia polskiej kawalerii - Husarz XVII w.
Dwie sztuki monet: awers Polska 200 złotych, rok 2008, rewers: 10 rocznica śmierci Zbigniew Herbert.
Dwie sztuki moner: awers Polska 200 złotych, rok 2008, rewers 90 rocznica Powstania Wielkopolskiego.
Trzy sztuki monet: awers Polska 100 złotych, rok 2010, rewers: 65 rocznica oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau.
Dwie sztuki monet: awers Polska 100 złotych, rok 2009, rewers: 100 rocznica Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Trzy sztuki monet: awers Polska 100 zł, rok 2008, rewers: 400 rocznica polskiego osadnictwa w Ameryce Północnej.
Dwie sztuki monet: awers Polska 200 złotych, rok 2008, rewers: 450 lat Poczty Polskiej.
Jedna sztuka monety: awers Polska 200 złotych, rok 2009, rewers Polska Droga do Wolności.
Dwie sztuki monet: awers Polska 200 złotych, rok 2008, rewers 90 rocznica odzyskania niepodległości.

Ilość: 1,00

Suma oszacowania: 83 570,50 zł

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 sumy oszacowania podanej w obwieszczeniu, co stanowi kwotę 62 677,88 zł.
Zgodnie z art. 8671 kpc §1 przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania brutto co stanowi kwotę 8 357,05 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. § 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. 
Zgodnie z art. 8795 kpc § 1. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. § 2. Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym. Numer rachunku bankowego do wpłaty rękojmi:  56160010551836733990000001 Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Ze względu na miejsce położenia ruchomości, które zostały złożone do depozytu sądowego, nie jest możliwe ich oglądanie.
Prawa osób trzecich nie bedą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.
Art. 8794 kpc §  4. W sądach rejonowych zapewnia się dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego licytację elektroniczną.
Art. 8795 kpc §  1. Przystępujący do przetargu składa rękojmię za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. §  2. Rękojmia może być także złożona komornikowi, który potwierdza ten fakt w systemie teleinformatycznym.
Art. 8796 kpc §  1.Przetarg w drodze elektronicznej rozpoczyna się z chwilą określoną w obwieszczeniu o licytacji elektronicznej i kończy się w chwili wyznaczonej przez komornika.
Art. 8799 kpc Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia w dniu następnym po doręczeniu zawiadomienia o przybiciu w godzinach urzędowania    komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Cena nabycia może być uiszczona za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Komornik
Adam Tuszyński


Pouczenia:
Licytacja odbywa się publicznie.W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.
Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą. Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości.
Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji. Nie ma skargi na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku. Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Do rozpoznania skargi na czynności komornika właściwy jest sąd, przy którym działa komornik. Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności. Skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Skargę wnosi się do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności lub zaniechał jej dokonania. Komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi sporządza uzasadnienie zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo przyczyn jej zaniechania i przekazuje je wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu, chyba że skargę w całości uwzględnia. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Do wiadomości:
- dłużnik;
- pełnomocnik wierzyciela;
- Sąd Rejonowy - tablica ogłoszeń;


Kategoriapozostałe ruchomości
Link do E-LicytacjiPrzejdź

Powrót